136_ganjyoujyuin_10

願成就院境内にある石碑「浅草と願成就院」。昭和30年代に荒廃する願成就院を憂い、浅草講が現在の大御堂を建立しました。

願成就院境内にある石碑「浅草と願成就院」。昭和30年代に荒廃する願成就院を憂い、浅草講が現在の大御堂を建立しました。